Disclaimer

De informatie op deze website is gratis en uitsluitend voor informatieve doeleinden bestemd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Er kunnen geen claims, gebaseerd op informatie, aanbevelingen of adviezen worden ontleend aan de verstrekking van de informatie. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade of verlies, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant.

Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment de informatie op deze website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Links naar andere internetsites die worden aangeboden op deze website bevatten naar ons beste weten geen illegale inhoud op het moment dat de links werden gecreëerd. Wij kunnen echter geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van dergelijke externe internetsites en daarom distantiëren wij ons bij dezen nadrukkelijk van de inhoud van deze sites. In het bijzonder kunnen wij niet garanderen dat andere pagina's van internetsites waarnaar links worden gegeven juridisch juiste inhoud bevatten, of dat de betreffende pagina later niet op juridisch ondeugdelijke wijze is veranderd.

Merknamen die worden genoemd op onze webpagina's zijn niet in alle gevallen als zodanig geïdentificeerd. Niettemin willen wij benadrukken dat deze zijn onderworpen aan de bepalingen van het merkenrecht.

Teksten, programma's en afbeeldingen, evenals door ons gemaakte audio- en videobestanden zijn onderworpen aan onze regels voor gebruik en exploitatie en mogen uitsluitend worden gereproduceerd of verspreid met onze uitdrukkelijke toestemming.

Invoeren van persoonlijke gegevens door de gebruiker vindt plaats op vrijwillige basis en is geen voorwaarde voor het gebruik van de tele- of mediadiensten die wij aanbieden. Wij vestigen de aandacht op het feit dat bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers worden opgeslagen en verwerkt voor ons eigen verdere gebruik.

Gebreken in een afzonderlijke clausule van deze disclaimer wat betreft het voldoen aan de huidige wettelijke bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige clausules.

Eigenaar van deze website en verantwoordelijk voor de inhoud ervan: Knorr-Bremse GmbH, A-2340 Mödling, Beethovengasse 43-45

OPMERKING: Deze disclaimer is een Nederlandse vertaling van een Duitse tekst, waarnaar moet worden verwezen voor alle juridische doeleinden.

Share